Entrepreneur Plan

  • 1 ticket to Expo IAlimentos

  • Entrance to 3 trainings Club IAlimentos
  • Subscription to IAlimentos magazine